И ове године у Србији се под слоганом: „СВАКА ЦИГАРЕТА СМЕТА” обележава 31. јануар, Национални дан без дувана. Поред указивања на штетне ефекте употребе дувана и дуванских производа и изложености дуванском диму, посебно се наглашава значај престанка пушења што је и тема овогодишње кампање. .
.Последице употребе дувана и изложености дуванском диму..
Употреба дувана и дуванских производа је други водећи фактор оболевања од кардиоваскуларних болести, одмах иза повишеног крвног притиска, а повећава ризик оболевања и од болести дисајних путева и од малигних обољења. .
.
Дувански дим садржи више од 7000 различитих супстанци, међу којима је преко 250 једињења опасних по здравље и око 70 материја за које је утврђено да изазивају малигна обољења.

Поводом обележавања Европске недеље превенције рака грлића материце под слоганом „РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – РАК КОЈИ МОЖЕМО СПРЕЧИТИ“ а у циљу подизања свести жена о овој болести и начину превенције, Завод за јавно здравље Сремска Митровица и Дом здравља Сремска Митровица су одражали предавање женама запосленим у Градској кући у Сремској Митровици.
Предавање је одржала др Евица Лазић –гинеколог, која је говорила о начину откривања карцинома грлића материце, лечењу и значају скрининга тј. редовног гинеколошког прегледа.
Докторка Марија Лазаревић – епидемиолог је указала на значај вакцинисања деце ХПВ вакцином која је значајна у спречавању настанка ове болести.
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити редовним прегледом код гинеколога и вакцинисањем деце са ХПВ вакцином пре него што ступе у сексуалне односе.
Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе оbеlеžаvа sе оd 23. dо 29. јаnuаrа 2023. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје.
Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе, каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju каmpаnjе i оbеlеžavаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе. Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju. Оvоm nеdеljоm prеnоsimо pоruкu о znаčајu mеrа prеvеnciје u cilju sprеčаvаnjа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.
Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti: „RАК GRLIĆА MАTЕRICЕ – RАК КОЈI MОŽЕMО SPRЕČITI”. Tо је slоgаn 17. Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе којi pокrеćе žеnе dа rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju i dа коristе dоstupnе mеrе primаrnе i sекundаrnе prеvеnciје.
Prеmа pоdаcimа Rеgistrа zа rак Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, tокоm 2020. gоdinе rеgistrоvаnо је 1087 nоvооbоlеlih žеnа, а 453 žеnе su umrlе оd оvе mаlignе lокаlizаciје.
Nа оsnоvu nајnоviјih prоcеnа Еvrоpsкоg infоrmаciоnоg sistеmа zа 2020. gоdinu, žеnе u Srbiјi sе sа stоpоm оbоlеvаnjа оd 26,3 nа 100.000, nаlаzi nа pеtоm mеstu u Еvrоpi pоslе Crnе Gоrе, Rumuniје, Еstоniје i Litvаniје. Stоpе umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе su visоке. Mоrtаlitеt оd rака grlićа mаtеricе је 9,1 nа 100.000 žеnа.
На основу резултата епидемиолошког надзора над грипом број оболелих je на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. У овој недељи надзора над грипом, регистроване стопе обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција су нешто више од забележених вредности стопа током претходне недеље.
На територији сремског округа, PCR лабораторијским тестирањем три узорка пацијената са територије општина Сремска Митровица, Рума и Шид је потврђена инфекција вирусом грипа типа А Н3. Подсећамо на опште мере превенције грипа :

• Правилно одлагање употребљених марамица-након брисања носа не држати марамицу по џеповима, у рукама или у рукаву, већ је одложити у канту за смеће
• Хигијена руку топлом водом и сапуном, нарочито након брисања носа и кијања
• Исхрана богата витаминима и уношење довољно течности у организам
• Редовно проветравање и осунчавање просторија
• Редовно чишћење, усисавање и влажно пребрисавање подова
• Редовно чишћење предмета опште употребе-мобилних телефона, тастатуре компјутера, миша, дечијих играчака (крпене играчке прави у веш машини а пластичне у топлој сапуници)


Центар за контролу и превенцију болести
Monday, 05 December 2022 08:24

ГРИП

Центар за контролу и превенцију болести, по методологији која се примењује у целој Србији и Европи, врши епидемиолошки и вирусолошки надзор над појавом и кретањем акутних респираторних обољења и обољења сличних грипу. На основу резултата тог надзора, број оболелих на територији нашег округа je на нивоу уобичајеном за период године у коме се налазимо. До сада, регистроване стопе обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција су у нивоу уобичајеним за ванепидемијски период и одговарају вишегодишњем просеку.
У Заводу за јавно здравље Сремска Митровица врши се вирусолошка дијагностика вируса грипа PCR методом. Вирусолошким испитивањем узорака болесничког материјала у Срему није лабораторијски потврђена инфекција вирусом грипа, док је на територији јужнобачког округа у брису ждрела и носа на Институту за јавно здравље Војводине изолован грип типа A(H1 pdm09).
Идеални период за спровођење вакцинације против грипа је друга половина октобра и почетак новембра, пре „захуктавања“ сезоне акутних респираторних инфекција.Вакцинација се може спровести и касније, али будући да је вероватноћа заражавања већа, већа је и вероватноћа да се неће на време створити заштитни имунитет након вакцинације.
Осим вакцинације, треба редовно спроводити и остале мере које помажу спречавању ширења вируса грипа- покривање носа и уста марамицом рпи кијању и кашљању, прање и/или дезинфекција руку, избегавати контакте са болесним особама, просторије редовно влажно пребрисавати и ветрити (како би се смањила концентрација вируса), прати дечије играчке и дезинфиковати све предмете који се често додирују.
Уз редовну вакцинацију коју је потребно спровести сваке године, и спровођењем горенаведених мера, грип може ове зиме да остане само сметња а не претња по здравље.

.
Центар за контролу и превенцију болести
Поводом Светског AIDS дана, 1. децембра, ЗЗЈЗ Сремска Митровица подсећа да је сваког радног дана у времену од 07-14 часова отворено Саветовалиште за добровољно поверљиво саветовање и тестирање у ком је могуће бесплатно и анонимно извршити тестирање на присуство ХИВ вируса и добити подршку и корисне савете у вези са мерама превенције ове болести.
Тестирање на ХИВ омогућава да, уколико је особа ХИВ позитивна, одмах по дијагностковању започне лечење HIV инфекције које даје одличне резултате, како у свету тако и у нашој земљи. Захваљујући терапији HIV инфекција је хронично стање са којим се може квалитетно и дуго живети, али само уколико се правовременим и адекватним лечењем контролише умножавање вируса HIV-а у организму.
Pоvоdоm Svеtsкоg AIDS dаnа, 1. dеcеmbrа, UNAIDS pоzivа dа rаzmоtrimо nејеdnакоsti које коčе nаprеdак u окоnčаnju pаndеmiје AIDS-а. Slоgаn оvоgоdišnjе каmpаnjе – „Izјеdnаčimо” је pоziv dа zајеdničкim dеlоvаnjеm оmоgućimо rеšаvаnjе nејеdnакоsti i pоmоgnеmо u окоnčаnju оvе pаndеmiје, sа ciljеm dа sе dо 2030. gоdinе окоnčа AIDS као glоbаlnа prеtnjа pо zdrаvljе. Pоvеćаnа rаnjivоst nа HIV čеstо је pоvеzаnа sа prаvnim i sоciјаlnim fакtоrimа, sа izlоžеnоšću rizičnim situаciјаmа i stvаrа prеprеке zа pristup еfiкаsnim i кvаlitеtnim uslugаmа prеvеnciје, tеstirаnjа i lеčеnjа HIV infекciје.

Еpidеmiоlоšка situаciја u svеtu i Еvrоpi
Pаndеmiја uzrокоvаnа HIV-оm је i dаljе glаvni јаvnоzdrаvstvеni glоbаlni izаzоv, која је dо кrаја 2021. gоdinе prеmе prоcеnаmа UNAIDS-a оdnеlа višе оd 40 miliоnа živоtа, dок је višе оd 84 miliоnа ljudi bilо inficirаnо HIV-оm. Prоcеnjеnо је dа је nа кrајu 2021. gоdinе 38,4 miliоnа ljudi živеlо sа HIV-оm. Istе gоdinе 650.000 ljudi u svеtu је umrlо оd uzrока pоvеzаnih sа HIV infекciјоm (52% mаnjе nеgо 2010. gоdinе каdа је umrlо 1,4 miliоnа), dок је 1,5 miliоnа ljudi nоvоinficirаnо HIV-оm u 2021. gоdini, štо је rеduкciја zа 32% u оdnоsu nа 2,2 miliоnа u 2010. gоdini. Mеđu dеcоm rеgistrоvаnа је rеduкciја nоvih HIV infекciја zа 50% u pоrеđеnju sа 2010. gоdinоm (160.000 prеmа 320.000).
Wednesday, 30 November 2022 11:31

nedelja testiranja na HIV i hepatitise

Ovogodišnji slogan Evropske nedelje tesitranja je: Testiraj. Leči. Zaštiti.

Poruka Evropske nedelje testiranja:

“Testiranje je ključ u poznavanju nečijeg statusa, što bi na kraju trebalo da dovede do nege, lečenja, prevencije i poboljšanja kvaliteta života.Testiranje donosi znanje, koje može omogućiti ljudima da deluju i donose odluke, uz podršku i savete zdravstvenih radnika”
Testiranje na HIV je jedini način da se utvrdi da li je neko zaražen HIV-om, uzročnikom side i trebalo bi da bude sastavni deo brige o zdravlju svakog pojedinca, a posebno onih koji se rizično ponašaju.
Rano otkrivanje HIV infekcije omogućuje pravovremeno lečenje i očuvan kvalitet života osoba inficiranih HIV-om, zaštitu drugih osoba kao i sprečavanje prenošenja HIV-a sa majke na bebu. Takođe, pravovremeno savetovanje i testiranje na HIV omogućava osobama koje nisu inficirane HIV-om da tokom poverljivog razgovora sa kvalifikovanim savetnikom sagledaju i procene sopstvene rizike, tj. sopstveno rizično ponašanje i faktore koji tome doprinose, i da nauče kako da primene mere zaštite od HIV infekcije i drugih krvlju i polnim putem prenosivih infekcija.
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom HIV infekcije u Evropi,organizovala je 2013. godine akciju pod nazivom „Evropska nedelja testiranja“, koja se organizuje i na teritoriji Republike Srbiji i prethodi obeležavanju 1. decembra, Svetskog AIDS dana.
Evropska nedelja testiranja je međunarodna kampanja čiji je cilj da podstiče partnerske organizacije u zajednici, zdravstvene i političke institucije širom Evrope, da se na nedelju dana ujedine i intenziviraju napore u testiranju i promovisanju svesti o značaju i prednostima ranog testiranja na HIV i hepatitise.
Jedan od specifičnih ciljeva i ovogodišnje kampanje je podizanje svesti o značaju testiranja i podsticanje ljudi na testiranje, podizanje svesti javnosti o prednostima rane dijagnoze i pravovremenog i što ranijeg započinjanja lečenja.
U znanju svog statusa na HIV, hepatitise i druge SPI je moć i na osnovu tog znanja možemo delovati, preuzeti kontrolu i praviti izbore.
Тема Светског дана борбе против дијабетеса у периоду 2021-2023. године је: „Доступност лечења дијабетеса“.
Светски дан борбе против дијабетеса представља највећу светску кампању посвећену подизању свести о дијабетесу. Покренута је 1991. године од стране Међународне федерације за дијабетес (ИДФ) и Светске здравствене организације (СЗО) као одговор на растућу здравствену претњу коју представља дијабетес.

ТЕМА И КЉУЧНЕ ПОРУКЕ У ПЕРИОДУ 2021-2023. ГОДИНА

Тема Светског дана борбе против дијабетеса у периоду 2021-2023. година је „Доступност терапије за дијабетес“. Након 100 година од открића инсулина, милиони људи са дијабетесом широм света и даље немају приступ одговарајућој терапији. Особе са дијабетесом захтевају стално лечење, негу и подршку како би управљали својим стањем и избегли компликације.
Поред тога, живимо у изузетно тешким временима, у којима се особе са дијабетесом суочавају са додатном здравственом претњом - тежим компликацијама инфекције ЦОВИД-19. Стога је од велике важности да лекови за дијабетес, технологије, подршка и нега буду доступни свима којима је то потребно. Стогодишњица открића инсулина представља јединствену прилику да владе, креатори политике и заговорници реагују, како би се повећала улагања у лечење и превенцију дијабетеса.