У складу са одлуком донетом на последњој седници Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 и према информацијама добијеним из Генералног секретаријата Владе, од данас 17.01.2022.године је на снази примена нових цена за комерцијално тестирање:
- RT-PCR уместо 9.000 динара сада кошта 6.000 динара
- антигенско тестирање уместо 3.500 динара сада кошта 1.800 динара

Центар за епидемиологију
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од 17. до 23. јануара 2022. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције.
Прва Европска недеља обележена је 2007. године, када је Савет Европе донео препоруке о започињању кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића материце. Препознајући значај ове кампање, Србија већ шеснаести пут активно учествује у њеном обележавању. Овом недељом преносимо поруку о значају мера превенције у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „БОЉЕ СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ – РЕДОВНОМ KОНТРОЛОМ ПОБЕДИЋЕМО KАРЦИНОМ ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган 16. Европске недеље превенције рака грлића материце који покреће жене да размишљају о свом репродуктивном здрављу и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и обавати превентивни преглед.
Према подацима Регистра за рак Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, током 2019. године регистровано је 1.044 новооболелих жена, а 438 жена је умрло од ове малигне локализације. На основу најновијих процена за 2020. годину, Европског информационог система, жене у Србији се са стопом оболевања од 23,3 на 100.000, налази на петом месту у Европи после Црне Горе, Румуније, Естоније и Литваније. Стопе умирања од рака грлића материце су високе. Морталитет од рака грлића материце је 8,8 на 100.000 жена.
Светска здравствена организација као приоритет препоручује примену интервенција за превенцију и контролу рака грлића материце како би се постигла елиминација ове болести. То подразумева свеобухватни приступ овој болести: скрининг односно рано откривање и лечење свих форми лезија,
вакцинацију против хуманог папилома вируса (ХПВ), као и палијативно збрињавање жена које болују од ове болести у смислу активне и свеобухватне бриге која подразумева контролу симптома, психолошку, социјалну и духовну подршку.
Sаоbrаćајni trаumаtizаm sа svојim pоslеdicаmа, оdnоsnо visокоm stоpоm smrtnоsti, pоvrеđivаnjа i invаliditеtоm, prеdstаvljа оptеrеćеnjе cеlоg društvа, а nе sаmо sistеmа zdrаvstvеnе zаštitе. Prеmа pоdаcimа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО), dаnаs u svеtu u sаоbrаćајnim nеzgоdаmа smrtnо strаdа 1.300.000 ljudi gоdišnjе, а višе оd pоlоvinе strаdаlih оsоbа su pеšаci, biciкlisti i mоtоciкlisti.
Каdа је rеč о bеzbеdnоsti dеcе u sаоbrаćајu, u 2020. gоdini u Srbiјi je u sаоbrаćајnim nеzgоdаmа pоginulо је 13 dеcе (dvоје u svојstvu biciкlistе, čеtvоrо dеcе u svојstvu pеšака i sеdmоrо dеcе u svојstvu putniка u аutоmоbilu).
Sа јаvnоzdrаvstvеnоg аspекtа dеcа i mlаdi su pоsеbnо rаnjiva каtеgоriјa učеsniка u sаоbrаćајu, јеr је u оvоm uzrаstu sаоbrаćајni trаumаtizаm vоdеći uzrок smrti i invаlidnоsti. U cilju smаnjеnjа brоја pоginulih i pоvrеđеnih licа pоtrеbnо је dа sе uкаžе nа znаčај prеvеntivih mеrа i prеvеnciје pоvrеđivаnjа u sаоbrаćајu.
Thursday, 30 December 2021 10:02

Оprеznо sа hrаnоm u vrеmе prаzniка

Trаdiciоnаlnо, širоm svеtа, Nоvа gоdinа sе dоčекuје uz bоgаt јеlоvniк. Nајdužа i nајluđа nоć u gоdini pоčinjе sа čаšicоm-dvе аpеritivа, uz tо sе gricка кiкiriкi, pistаći, čips i drugе slаnе zаnimаciје i dок nоć pоlако curi, stо pоstаvljеn zа vеčеru оživljаvа tек pоslе dеvеt sаti. Оsim uкоliко sе nе pоsti, nа tоm stоlu nаći ćе sе hlаdnа zакusка u vidu prоје ili gibаnicе, sirа, кајmака, коbаsicе, pršutе, rusке ili nеке drugе sаlаtе sа mајоnеzоm ili pаvlакоm. Slеdi кrаtак prеdаh, а pоtоm nаstаvак u vidu svinjsкоg pеčеnjа uz pržеni ili pеčеni кrоmpir, еvеntuаlnо sаlаtu, а svе tо zаlivеnо sа dvе-tri čаšе pivа ili vinа, dок dеcа pоpiјu i pо litаr nекоg gаzirаnоg ili nеgаzirаnоg sока. Око pоnоći tu је оbаvеzаn коlаč, nајčеšćе čокоlаdnа tоrtа, а zаtim slеdi crnа каfа. I svе оvо sаmо u „umеrеnој” vаriјаnti.
Како nаšе tеlо rеаguје nа prаzničnо prејеdаnjе?
Prеtеrivаnjе u јеlu i piću imа i svојu cеnu. Prекоmеrаn unоs hrаnе која sе i inаčе dugо vаri (nа primеr mеsо i prоizvоdi оd mеsа, pоsеbnо priprеmljеni pоhоvаnjеm ili pržеnjеm, sаlаtе sа dоstа pаvlаке ili mајоnеzа, аli i slаtкiši, bеzаlкоhоlnа gаzirаnа i nеgаzirаnа, као i аlкоhоlnа pićа) dоvоdi dо tоgа dа cео prоcеs vаrеnjа nе sаmо dа trаје dužе nеgо inаčе, nеgо је i vаrеnjе mаnjе еfiкаsnо. Dоbrа vеst је dа је pоtrеbnо unеti око 3500 каlоriја višе како bismо pоvеćаli tеlеsnu mаsu око 450 grаmа, tако dа је vеliка vеrоvаtnоćа dа ćе prеtеrivаnjе u јеlu zа vrеmе prаzniка оstаti nеprimеćеnо. Lоšа vеst је dа nајmаnjе 40 prоcеnаtа каlоriја u višкu pоtičе оd mаsnоćа, које оštеćuјu аrtеriје i nаgоmilаvајu sе u mаsnоm tкivu. Nаši оrgаni zа vаrеnjе u mеtаbоličкim prоcеsimа prеrаdе око 20 prоcеnаtа prекоmеrnо unеtih šеćеrа i bеlаnčеvinа tакоđе u mаsnоću. Uкоliко pојеdеtе nа primеr 100 каlоriја višе u оdnоsu nа prеpоručеni unоs, nајvеći dео sе dеpоnuје u mаsnоm tкivu. Priliкоm оbrаdе unеtе hrаnе pаnкrеаs stvаrа dоdаtni insulin, а dо trеnutка prеstаnка njеgоvоg lučеnjа čеstо sе uкlоni prеvеliка коličinа šеćеrа iz кrvi pа је nizак nivо šеćеrа u кrvi rаzlоg nаstаnка оsеćаја umоrа, čак i vrtоglаvicе, znојеnjа, mučninе које slеdstvеnо dоvоdе dо unоsа nоvih коličinа šеćеrа. Unоs vеliке коličinе hrаnе mоžе dоvеsti i dо pојаvе gоrušicе, оsеćаја pеčеnjа u stоmакu, pа i bоlоvа, nаdimаnjа, nаdutоsti, gаsоvа. Unоs slаnе i mаsnе hrаnе i аlкоhоlnih аli i bеzаlкоhоlnih pićа dоprinоsi sкокu кrvnоg pritisка pа sе nеrеtко јаvljајu i tеgоbе u vidu lupаnjа i prеsкакаnjа srcа, pа i bоlа u grudimа. Prаzničnа trеpеzа оdnоsnо prеtеrivаnjе u јеlu i piću је pоsеbnо оpаsnо zа hrоničnе bоlеsniке, prе svеgа оsоbе које imајu pоvišеn кrvni pritisак, pоvišеnе vrеdnоsti mаsnоćа u кrvi, оsоbе sа šеćеrnоm bоlеšću, bubrеžnе bоlеsniке...
Поводом обележавања овогодишњег Светског АИДС дана, УНАИДС истиче хитну потребу да се окончају неједнакости које покрећу АИДС и друге пандемије широм света.
Без храбре акције против економске, друштвене, културне и правне неједнакости, свет ризикује да пропусти циљеве за окончање АИДС-а до 2030. године, као и продужену пандемију ЦОВИД-19 и растућу друштвену и економску кризу.
Четрдесет година од када су пријављени први случајеви АИДС-а, ХИВ и даље прети свету. Данас, свет није на путу да испуни заједничку посвећеност окончању АИДС-а до 2030. године, не због недостатка знања или алата за борбу против АИДС-а, већ због структуралних неједнакости које ометају доказана решења за превенцију и лечење инфекције узроковане ХИВ-ом.
Пандемија узрокована ХИВ-ом остаје и даље главно јавноздравствено питање на глобалном нивоу. И као и многи други главни здравствени проблеми, и ова пандемија се суочава са додатним изазовима током пандемије заразне болести ЦОВИД-19, узроковане новим корона вирусом.
У 2015. години све земље су се обавезале да ће смањити неједнакости унутар и између земаља у оквиру Циљева одрживог развоја. Глобална стратегија за борбу против АИДС-а за период 2021–2026. и Политичка декларација о АИДС-у усвојена на састанку на високом нивоу Уједињених нација о АИДС-у 2021. години у својој основи имају за циљ окончање неједнакости.
у оквиру програма Института за јавно здравље Војводине
“Унапређење менталног здравља породице – Подршка од самог почетка”

Оснажити породицу од момента формирања партнерског односа и одлуке о заједничком животу, преко момената планирања родитељства и животних догађаја који могу да прате тај период као што су трудноћа, изазови у трудноћи (спонтани побачај и стерилитет), до првих месеци родитељства. Ово су животни периоди и догађаји који захтевају значајне адаптације и реорганизације, како на психолошком плану, тако и у свакодневном функционисању у свим сегментима (партнерски однос, односи са породицом порекла, односи са пријатељима и у пословном окружењу), те представљају и изазове за ментално здравље. Традиционалан став да трудноћа, порођај и добијање детета за породицу представља само стање среће и емоционалног благостања подразумева се и генерализује. Већина трудница и породиља, њихових партера и особа које имају потешкоће у психичком функционисању осећају нелагоду, стид и кривицу да говоре о својим тегобама и обрате се за емоционалну и стручну подршку када би то било корисно.
Овај програм, с једне стране нуди савете паровима за неговање складних парнерских односа и бригу о менталном здрављу породице, а са друге стране покреће разговор о темама о којима се често ћути.

Од сада можете присуствовати онлајн трибинама

Прве године заједничког живота – период усаглашавања ( уторак 23.11. у 17 часова)
• Како да се психолошки припремимо док чекамо бебу? (уторак 30.11. у 17 часова)
• Подршка породици са искуством спонтаног побачаја (уторак 7.12. у 17 часова)
• Подршка породици која се суочава са неплодношћу (уторак 14.12. у 17 часова)
• Први кораци у родитељству (среда 22.12. у 17 часова)

Трибине се могу пратити на друштвеној мрежи фејсбук Подршка од самог почетка – Ментално здравље породице.
На посебном сајту програмског задатка налазе се психолошки текстови и брошуре.
У оквиру порограмског задатка Институт за јавно здравље Војводине спроводи и АНОНИМНО „онлајн“ анкетно истраживање „ПРОЦЕНА ИНДИКАТОРА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ТРУДНИЦА“. Истраживање је намењено трудницама и спороводи се са циљем процене на који начин су субјективно благостање, степен дистреса и депресије повезани са социодемографским чиниоцима, карактеристикама животног стила, појединим индикаторима здравственог стања и опаженом социјалном подршком код трудница.
Анкети се приступа преко следећег линка.

У оквиру обележавања националних кампања Недеља здравља уста и зуба, Светске недеље дојења и Октобра - месеца правилне исхране, Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Сремска Митровица и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“расписали су конкурсе за избор најбољих ликовних и литерарних радова на теме
„Чувам своје зубе – поносим се осмехом“
„Дојење је поклон за цео живот“
„Бирам паметније, храним се здравије“
Конкурс је био намењен деци предшколских установа и ученицима основних школа у Републици Србији, са циљем да се подстакне здравствено васпитни рад у предшколским установама и основним школама на тему оралног здравља, правилне исхране и подршке дојењу као најоптималнијем начину исхране новорођенчади и одојчади. У Завод за јавно здравље пристигло је преко 300 радова на све три теме, чиме смо још једном потврдили да сарадња са образовним установама није изостала ни овај пут и подсетили се колики је значај здравствено васпитног рада.
Најбољи ликовни и литерарни радови изабрани су на нивоу округа и достављени Институту за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут'' како би се прогласио и промовисао најбољи дечији рад за сваку од кампања који ће бити штампан у виду постера током 2022. године. Захваљујемо се свим креативним учесницима и њиховим наставницима на учешћу и доприносу у обележавању значајних датума из Календара јавног здравља и желимо пуно среће у наставку конкурса!
Организација за храну и пољопривреду(FAO) обележава сваке године 16. октобар – Светски дан хране, дан када је ова организација и основана 1945. године. У Србији се 16. октобар – Светски дан хране обележава од 2001. године, уз подршку Министарства здравља Републике Србије. Ове године, Светски дан хране, 16. октобар, обележава се под слоганом: „Наше активности наша су будућност – боља производња, боља исхрана, боље окружење и бољи живот”
Будућност хране је у нашим рукама
Одржив систем производње хране обезбеђује довољне количине здравствено безбедне хране за разноврсну исхрану по приступачним ценама. Начин на који се храна производи, конзумира и баца има негативне последице на природне ресурсе, животну средину и климу. Правилна исхрана није доступна за чак три милијарде људи на планети, а истовремено расте број прекомерно ухрањених и гојазних особа широм света.
Пандемија болести COVID-19 додатно пружа доказе да су промене у производњи хране неопходне. Пољопривредни произвођачи који се већ боре са климатским променама приморани су да по ниској цени продају своје приносе, а услед растућег сиромаштва све је више корисника народних кухиња у урбаним срединама. Потребни су одрживи системи производње хране способни да нахране 10 милијарди људи до 2050. године.
Овогодишња кампања поводом обележавања Светског дана менталног здравља организује се на иницијативу Светске федерације за ментално здравље, организације Уједињени за глобално здравље и Светске здравствене организације у партнерству са министарствима здравља и организацијама цивилног друштва широм света.
Пандемија COVID-19, која је погодила милионе људи широм света, оставила је дугорочне последице по ментално здравље. Неке особе, укључујући здравствене раднике, особе које живе саме, особе у изолацији и карантину, чланови породица заражених особа, као и особе са већ постојећим менталним поремећајима, биле су посебно погођене током пандемије.
Током пандемије COVID-19 дошло је до значајног нарушавања система пружања услуга менталног здравља, што је за последицу имало примену нових начина пружања услуга – пре свега коришћењем дигиталних технологија (услуга телемедицине) или пак коришћењем дежурних телефонских линија.
Октобар се, као Међународни месец борбе против рака дојке, обележава у многим земљама широм света, како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести и подигла свест о значају превенције, раног откривања и правовременог започињања лечења особа оболелих од карцинома дојке. Када се открије на време рак дојке је излечив у преко 90% случајева, јер су тада терапијске могућности веће и лечење ефикасније, чиме се подиже квалитет живота оболелих жена.
Рак дојке представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести широм света. Према проценама Међународне агенције за истраживање рака (енг. International Agancy for Research on Cancer - IARC), у свету је, од рака дојке, током 2020. године регистровано више од 2.260.000 новооболелих и скоро 685.000 умрлих жена свих узраста.
У Европи је, у истој години, регистровано више од пола милиона новооболелих и скоро 142.000 умрлих жена од рака дојке.
Рак дојке представља водећи малигни тумор у оболевању и умирању жена у Србији. Такође, рак дојке је један од водећих узрока превремене смрти код жена у Србији и мерен годинама изгубљеног живота, карцином дојке је на трећем месту као узрок смрти код жена старости од 45. до 64. године, после цереброваскуларних болести и исхемијске болести срца.
Page 1 of 38