Завод је акредитовао методе за узорковање и лабораторијско испитивање у складу за SRPS ISO/IEC 17025. Учешћем у ПТ активностима (међународним шемама провере стручности и компетентности и међулабораторијским поређењима на националном нивоу), употребом сертификованих референтних материјала и интерном контролом квалитета, лабораторија обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања.

Aмбијентални ваздух

Завод пружа следеће услуге из области анализе амбијенталног ваздуха:

-Стручно узорковање и испитивање квалитета ваздуха амбијента у погледу физичко-хемијских показатеља акредитованим методама у погледу садржаја
• сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи;
• РМ 10 или РМ 2,5 масене концентрације суспендованих честица;
• укупних таложних материја и осталих параметара из аероседимента (падавине).

Сви потенцијални корисници наших услуга за испитивање треба да доставе поштом, факсом, електронском поштом, или лично:
-захтев за узорковање / захтев за понуду и анализу с називом и седиштем фирме, матичним бројем и жиро рачуном, ПИБ, начин контактирања и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама

Захтев можете послати електронском поштом на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , факсом 022/636-509, или донети лично у Завод.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:
022/610-511 локал 115, или 064/809-2909 Одсек за пријем и узорковање;
022/610-511 локал 107, или 064/809-2905, начелник Центра за хигијену и хуману екологију др Татјана Рогулја-Орељ, специјалиста хигијене This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или направити линк са страницом контактирајте нас

Наша установа склапа уговоре са свим пословним субјектима који су заинтересовани за редовну контролу.