Завод је акредитовао методе за лабораторијско испитивање у складу за SRPS ISO/IEC 17025. Учешћем у ПТ активностима (међународним шемама провере стручности и компетентности и међулабораторијским поређењима на националном нивоу), употребом сертификованих референтних материјала и интерном контролом квалитета, лабораторија обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања.

Узорци са површине који долазе у контакт са храном:

Узимање узорака и испитивање узорака са површине који долазе у контакт са храном (руке и униформе запослених у производњи и дистрибуцији хране као и предмета опште употребе/прибор, амбалажа и радне површине)
Сви потенцијални корисници наших услуга за испитивање треба да доставе поштом, факсом, електронском поштом, или лично:
  • захтев за узорковање / захтев за понуду и анализу с називом и седиштем фирме, матичним бројем и жиро рачуном, ПИБ, начин контактирања и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама;
  • спецификацију произвођача, по потреби;
  • такође, захтеве могу поднети и физичка лица са довољно података за идентификацију (име, презиме, број личне карте, ЈМБГ и начин контактирања) и наведеним предметом испитивања/производом и потребним анализама.
Захтев можете послати електронском поштом на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , факсом 022/636-509, или донети лично у Завод.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:
022/610-511 локал 115, или 064/809-2909 Одсек за пријем и узорковање;
022/610-511 локал 107, или 064/809-2905, начелник Центра за хигијену и хуману екологију др Татјана Рогулја-Орељ, специјалиста хигијене This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наша установа склапа уговоре са свим пословним субјектима који су заинтересовани за редовну контролу.