в.д. директор завода

Прим. др Нада Зец Петковић, спец. соц.мед.

Помоћници директора

др Бранка Малбашић Зечевић, спец.соц.медицине, помоћник директора за медицинска питања

мр Костић Јадранка, дипл.инг. пољопривреде, помоћник директора за квалитет

Руководилац лабораторије за квалитет

мр Костић Јадранка, дипл.инг. пољопривреде

Представник руководства за квалитет

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн.

Начелници Центара

Прим.др Нада Зец Петковић, спец.соц.мед., Начелник Центра за промоцију здравља

др Бранка Малбашић Зечевић, спец.соц.мед.,начелник Центра за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком

др Марија Лазаревић, спец.епид., начелник Центра за контролу и превенцију болести

др Татјана Рогулја-Орељ, спец.хигијене, начелник Центра за хигијену и хуману екологију

др Маја Голубовић, спец.микроб., начелник Центра за микробиологију

Шефови медицинских одељења/одсека:

др Маја Голубовић, спец.микроб., шеф Одељења клиничке микробиологије

др Ивана Матијашевић, спец.хигијене, шеф Одељења за хигијену и медицинску екологију

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн, шеф Одељења санитарне хемије и екотоксикологије

др Катарина Чудић, спец.медицинске микроб., шеф Одељења санитарне микробиологије

др Наташа Трифуновић, спец.медицинске микроб., шеф Одсека за паразитне болести и серологију

др Марија Миловановић, спец.епид., шеф Одељења епидемиологије

Жаклина Љубичић, спец.токсик.хемије., шеф одсека за екотоксикологију

Милка Бурлица, дипл.инг. заштите животне средине, шеф одсека за заштиту животне средине.

Технички руководиоци:

Тамара Петаковић, дипл. инг. техн. у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Биљана Радовановић, проф.биологије, у Центру за микробиологију

Шефови немедицинских одељења:

Антонић Тамара, дипл.правник, Шеф одељења правно техничких послова

Телеки Наташа, Специјалиста струковни економиста, Шеф одељења економско-финансијских послова

Главни техничари:

Весна Нешић, струковна медицинска сестра, Главни техничар Завода

Петковић Светлана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за микробиологију

Банош Александра, хемијско-технолошки техничар, главни техничар у Одељењу санитарне хемије и екотоксикологије

Лазић Мира, виши санитарни техничар, главни техничар у Одељењу за хигијену и медицинску екологију

Белушевић Снежана, медицинска сестра-техничар, главни техничар у Центру за анализу, планирање и орг.здр. заштите и информатику са биостатистиком и Центра за промоцију здравља

Достанић Зорица, санитарни техничар, главни техничар у Центру за контролу и превенцију болести

Лице за заштиту података о личности

Антонић Тамара, дипл.правник, Шеф одељења правних и техничких послова, Сремска Митровица, Стари шор 47, контакт телефон; 064/80-929-04