Основне делатности Завода су да прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, хране и предмета опште употребе, узроке, појаве и ширење заразних и других болести социо-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе, врши микробиолошка испитивања узорака за пацијенте из здравствених установа Срема, предлаже, предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља људи.
Стратешко усмерење Завода је да будемо међу врхунским установама у области превентивне здравствене заштите у Републици Србији, као и да унапредимо квалитет и проширимо обим пружених услуга кроз набавку најсавременије опреме, просторно и кадровско проширење.
Политика квалитета Лабораторије је саставни део политике квалитета Завода. Узимајући у обзир интерне и екстерне факторе у којима послујемо (контекст), сврху постојања (мисију) и стратешко усмерење (визију), намеру да будемо међу водећим установама у области превентивне здравствене заштите остварујемо:
 • Активним учешћем у националним и локалним програмима и пројектима везаним за промоцију здравља;
 • Спровођењем активности из области анализе, планирања и организације здравствене заштите путем комуникације са референтним установама и свим другим здравстеним установама чији подаци представљају улазне компоненте процеса;
 • Испуњењем захтева корисника услуга кроз преиспитивање захтева, понуда, уговора и праћењем задовољења њихових захтева;
 • Побољшањем квалитета и проширењем обима пружених услуга;
 • Увођењем нових метода испитивања у складу са захтевима тржишта и развојем науке;
 • Унапређењем опреме за комуникацију, транспорт, руковање, испитивање и чување свих врста узорака и вакцина, осавремењивањем технологије рада и побољшањем услова рада;
 • Освајањем тржишта кроз повећање броја склопљених уговора са клијентима;
 • Утврђивањем ризика и прилика у свом пословању, планирањем мера које се односе на ризике и прилике, интегрисањем тих мера у све пословне процесе и њиховим вредновањем;
 • Успостављањем контроле прихода и трошкова, кроз елиминисање непотребних расхода и рационализацију трошкова;
 • Формирањем, преиспитивањем и чувањем свих информација неопходних за планирање и функционисање система;
 • Одржавањем и побољшавањем знања и компетентности запослених кроз едукацију, надзор над стручним радом запослених, перманентан рад, развој технологија и специјалистичких знања;
 • Изградњом партнерских односа са испоручиоцима материјала и услуга, развијањем међусобног поверења, као и разменом знања и искуства;
 • Успостављањем ефикасне комуникације са свим заинтересованим странама и релевантним организацијама;
 • Развојем рада Лабораторије Завода, са укљученим узорковањем и испитивањем, на начин који омогућава професионалност, непристрасност, конзистентност и поузданост;
као и применом и развојем интегрисаног система менаџмента сагласно стандардима SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO/IEC 17025:2017 на делатности Лабораторије који омогућавају да ради компетентно и да даје валидне резултате са активном одговорношћу руководства.

У Сремској Митровици, 12.11.2019. ДИРЕКТОР прим др Нада Зец Петковић

За повратак кликните овде