1. Испуњење захтева клијената и корисника,
  2. Рационално пословање уз одржавање квалитета,
  3. Перманентна обука и усавршавање запослених,
  4. Повећање стандарда запослених, у складу са могућностима Завода,
  5. Партнерски однос са испоручиоцима,
  6. Развој система менаџмента квалитетом Завода и система квалитета лабораторије,
  7. Увођење нових метода испитивања у складу са захтевима тржишта и развојем науке,
  8. Унапређење опреме и технологије рада,
  9. Стално обезбеђење потребних услова радне средине,
  10. Учешће у међулабораторијским упоредним испитивањима.