Завод за јавно здравље Сремска Митровица је установа са традицијом дугом више од 50 година у области превентивне здравствене заштите.

Делатност Завода обухвата праћење, истраживање и проучавање:

 • здравственог стања и здравствене структуре становништва, квалитета животне средине, узрока, појава и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја;
 • микробиолошка испитивања узорака за пацијенте из здравствених установа Срема;
 • лабораторијска испитивања из области животне и радне средине;
 • организације и рада здравствених установа.

Узимајући у обзир интерне и екстерне факторе у којима послујемо (контекст), сврху постојања (мисију) и стратешко усмерење (визију), намеру да будемо међу водећим установама у области превентивне здравствене заштите остварујемо:

 • Испуњењем захтева корисника услуга и праћењем задовољења њихових захтева;
 • Побољшањем квалитета и проширењем обима пружених услуга;
 • Увођењем нових метода испитивања у складу са захтевима тржишта и развојем науке;
 • Унапређењем опреме, технологије рада и побољшањем услова рада;
 • Освајањем тржишта кроз повећање броја склопљених уговора са клијентима;
 • Успостављањем контроле прихода и трошкова, кроз елиминисање непотребних расхода и рационализацију трошкова;
 • Одржавањем и побољшавањем знања запослених кроз обуку, развој технологија и специјалистичких знања;
 • Изградњом партнерских односа са испоручиоцима потрошног материјала и услуга, развијањем међусобног поверења, као и разменом знања и искуства;
 • Успостављањем ефикасне комуникације са свим заинтересованим странама и релевантним организацијама;
 • Утврђивањем ризика и прилика у свом пословању, планирањем мера које се односе на ризике и прилике, интегрисањем тих мера у све пословне процесе и њиховим вредновањем.

Руководиоци центара и одељења су овлашћени и одговорни за доследно спровођење ове политике и укључивање свих запослених у њену реализацију.

Помоћник директора за квалитет и представник руководства за квалитет су надлежни за надзор над применом ове политике квалитета и докумената који из ње произилазе.

 

За повратак кликните овде