Одељењем руководи Шеф одељења Весна Мартиновић, дипл.фармацеут, специјалиста санитарне хемије.
Контакт: 022/610-511/116; e-mail: vesna.martinovic @zdravlje-sm.org.rs
Лабораторија има дугогодишње искуство у физичко-хемијском испитивању воде за пиће, површинских и отпадних вода, безбедности и квалитета хране, предмета опште употребе и испитивањима ваздуха. Лабораторија је акредитована према општим захтевима за компетентност лабораторија за испитивања, стандарда SRPS ISO/IEC 17025. од стране Акредитационог тела Србије (АТС). Систем менаџмента квалитетом је усклађен са захтевима SRPS ISO 9001 Завод поседује потребна овлашћења издата од стране надлежних министарстава за испитивања из свих области.
Лабораторија је развила систем процедура и упутстава чија примена обезбеђује објективност, непристрасност и ефикасност у испитивању и извештавању.
Функционални лабораторијски простор са строго контролисаним условима околине и распоредом просторија који спречава унакрсну контаминацију, омогућава извођење испитивања са поузданим резултатима мерења применом најсавременије опреме и техника.
Испитивања обавља стручан и компетентан кадар са дугогодишњим искуством (специјалиста санитарне хемије, специјалиста токсиколошке хемије, дипломирани инжењер технологије, мастер хемичар и хемијски техничари).
Испитивања се изводе применом савремене и поуздане опреме, усаглашене са захтевима из области метрологије, која обезбеђује следљивост мерних резултата и коришћењем признатих метода. Континуираном интерном контролом квалитета, коришћењем референтних материјала и учешћем у међународним шемама провере стручности и компетентности и међулабораторијским поређењима на националном нивоу обезбеђује се поверење у квалитет резултата лабораторијских испитивања.
Методе испитивања које Лабораторија примењује су валидоване и усклађене са важећим стандардима, законском регулативом, релевантном стручном литературом и прилагођене специфичним захтевима корисника. Њихове ознаке се налазе у Извештају о испитивању, као и у Обиму акредитације који је доступан на интернет страници ATC. (у делу РЕГИСТАР АКРЕДИТОВАНИХ ТЕЛА, односно РЕГИСТАР АКРЕДИТОВАНИХИ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ са бројем 01-151)
Одељење санитарне хемије и екотоксикологије обавља делатност кроз два одсека:

Одсек за испитивање воде и ваздуха

Обавља делатност кроз следеће лабораторије:
 1. Лабораторија за испитивање вода за пиће и вода за рекреацију врши испитивања:
  • вода за пиће - физичко-хемијских и сензорних показатеља квалитета и хигијенске исправности вода из водоводних система и бунара, односно из свих објеката водо-снабдевања (углавном основни преглед (А), као и испитивање параметара по захтеву (бикарбоната, сулфата, тврдоће, хлорног броја, цијанида, фенола, анјонских сурфактаната, калцијума, магнезијума и др.));
  • природних минералних, природних изворских и стоних вода -испитивање квалитета и других захтева у погледу сензорних и физичко-хемијских показатеља
  • вода за рекреацију (затворени и отворени базени).
 2. Лабораторија за испитивање површинских и отпадних вода врши испитивања:
  • физичко-хемијских показатеља квалитета површинских вода намењених за купање и рекреацију становништва према дефинисаној класи, као и параметре еколошког статуса свих површинских вода (реке, језера, канали и др.), зависно од намене;
  • физичко-хемијских показатеља (основних и специфичних) отпадних вода, са испуштањем у јавну канлизацију, или природни реципијент.
  Поред наведеног, врши испитивање параметара по захтеву.
 3. Лабораторија за испитивање ваздуха врши испитивања:
  • физичко-хемијских показатеља квалитета амбијенталног ваздуха:
   • сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи;
   • РМ 10 или РМ 2,5 масене концентрације суспендованих честица;
   • укупних таложних материја и осталих параметара из аероседимента (падавине).

Одсек за испитивање квалитета животних намирница и предмета опште употребе и испитивање резидуа хемијских контаминената

Обавља делатност кроз следеће лабораторије:
 1. Лабораторија за испитивање квалитета намирница и контролу готових оброка врши:
  • испитивања хране у погледу сензорних и физичко-хемијских показатеља квалитета,
  • одређивање количине хранљивих материја и енергетске вредности неопходних за израду нутритивне декларације на производу,
  • садржаја заслађивача (цикламата, аспартама, сахарина и ацесулфама), кофеина и кинина,
  • садржаја конзерванаса (сорбата и бензоата),
  • садржаја нитрита и укупних фосфата производима од меса,
  • садржаја синтетских боја,
  • калоријско-броматолошко испитивање готових оброка у установама јавне исхране (предшколским, школским, ресторанима и др.)
  и др., по захтеву.
 2. Лабораторија за испитивање предмета опште употребе и испитивање резидуа хемијских контаминената
  • проверава усаглашеност производа са важећим Правилником о условима у погледу здравствене исправности Предмета опште употребе који се могу стављати у промет у Републици Србији и важећој регулативи у ЕУ за пластичну амбалажу и посуђе које је у контакту са храном (COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 и Дечје играчке према SRPS EN 71-3, Безбедност дечјих играчака- Део 3: Миграција одређених елемената;
  • параметри по захтеву корисника услуга.

  • Лабораторија врши анализе следећих врста предмета опште употребе:
  • посуђе и прибор од различитих материјала
  • амбалаже за храну од различитих материјала
  • дечје играчке
  • средства и прибор за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела
  • средства за одржавање чистоће у домаћинству.

  • Лабораторија врши анализе садржај метала и металоида у узорцима хране и воде: арсена, кадмијума, олова, бакра, живе, цинка, никла, хрома, натријума, калијума
  и др., по захтеву.