Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica
Почетна Вести Саветовалишта Пројекти Галерија слика Контакт

Menu:

О нама
Услуге
Делатност
Сремски округ
Остало
Циљеви завода
Политика завода
Политика квалитета лабораторије Grb Srbije;Tradicionalni grd Vojvodine; Zvanicni grb Vojvodine

SRPS ISO 9001:2001

Политика квалитета >>
------------------------
Обим Акредитације >>
------------------------
Анализа здр.стања становништва Сремског округа >>
------------------------
Анализа квалитета рада здр.установа Сремског округа >>
------------------------
Анализа задовољства запослених >>
------------------------
Анализа задовољства корисника здравственом заштитом >>
------------------------
Weather by Freemeteo.com

Facebook

Zaustavi-zaštiti-pomozi

Skrining Srbija

Ciljevi

Циљеви завода

 1. Испуњење захтева клијената и корисника,
 2. Рационално пословање уз одржавање квалитета,
 3. Перманентна обука и усавршавање запослених,
 4. Повећање стандарда запослених, у складу са могућностима Завода,
 5. Партнерски однос са испоручиоцима,
 6. Развој система менаџмента квалитетом Завода и система квалитета лабораторије,
 7. Увођење нових метода испитивања у складу са захтевима тржишта и развојем науке,
 8. Унапређење опреме и технологије рада,
 9. Стално обезбеђење потребних услова радне средине,
 10. Учешће у међулабораторијским упоредним испитивањима.

Политика квалитета Завода

Завод за јавно здравље Сремска Митровица је установа са традицијом дугом 50 година у области превентивне здравствене заштите.

Делатност Завода обухвата праћење, истраживање и проучавање:

 1. здравственог стања и здравствене структуре становништва, квалитета животне средине, узрока, појава и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја;
 2. микробиолошка испитивања узорака за пацијенте из здравствених установа Срема;
 3. лабораторијска испитивања из области животне и радне средине;
 4. организацију и рад здравствених установа.

Намеру да будемо међу водећим установама у области превентивне здравствене заштите остварујемо:

 1. Испуњењем захтева корисника услуга и праћењем задовољења њихових захтева;
 2. Побољшањем квалитета и проширењем обима пружених услуга;
 3. Увођењем нових метода испитивања у складу са захтевима тржишта и развојем науке;
 4. Унапређењем опреме, технологије рада и побољшањем услова рада;
 5. Освајањем тржишта кроз повећање броја склопљених уговора са клијентима;
 6. Успостављањем контроле прихода и трошкова, кроз елиминисање непотребних расхода и рационализацију трошкова;
 7. Одржавање и побољшавање знања запослених кроз обуку, развој технологија и специјалистичких знања;
 8. Изградња партнерских односа са испоручиоцима репроматеријала и услуга, развијањем међусобног поверења, као и разменом знања и искуства;
 9. Успостављање ефикасне комуникације са свим заинтересованим странама и релевантним организацијама;
 10. Применом и развојем система управљања квалитетом заснованог на управљању процесима сагласно стандарду SRPS ISO 9001:2008.

Политику квалитета Завода можете видетиовде.

Руководиоци центара и одељења су овлашћени и одговорни за доследно спровођење ове политике и укључивање свих запослених у њену реализацију.

Помоћник директора за квалитет и представник руководства за квалитет су надлежни за надзор над применом ове политике квалитета и докумената који из ње произилазе.

Политика квалитета лабораторије

Лабораторија Завода врши:

 1. хемијска и микробиолошка испитивања воде, животних намирница, квалитета ваздуха и предмета опште употребе;
 2. микробиолошка, серолошка испитивања материјала хуманог порекла

Испуњење захтева корисника услуга и поверење у резултате испитивања Лабораторија остварујемо:

 1. Успостављањем система менаџмента и задовољавањем техничких захтева стандардаSRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS ISO 9001:2008;
 2. Унапређењем опреме и технологије рада;
 3. Правилним коришћењем и одржавањем опреме;
 4. Применом принципа добре лабораторијске праксе;
 5. Увођењем нових метода испитивања у складу са развојем науке;
 6. Испитивањем у складу са наведеним методама;
 7. Надзором и контролом поступка испитивања и међулабораторијским упоредним испитивањима;
 8. Одржавањем и унапређењем знања запослених кроз обуку и специјалистичка усавршавања;
 9. Поштовањем уговорених рокова испитивања и законских прописа;
 10. Побољшањем ефективности система менаџмента кроз доследну примену политике квалитета, остварење циљева квалитета, праћење резултата провера, анализе података, примену корективних и превентивних мера и преиспитивањем од стране руководства;
 11. Праћењем задовољења корисника услуга.

Политику квалитета Лабораторије можете видети овде.

Руководство Лабораторије обавезно је да пружи пример запосленима у поштовању и примени Политике квалитета и документације система менаџмента Лабораторије.

Политика квалитета Лабораторије је саставни део политике квалитета Завода и усклађена је са њом.